Efesolaiskirje – luku 4:12-16

 

4:12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
(CLV) Eph 4:12
toward the adjusting of the saints iofor the work of dispensing, for the upbuilding of the body of Christ,

Kun Paavali edellisessä jakeessa 11 toi esiin niitä rooleja ja resursseja, joita Jumala on seurakuntansa valmentamiseen antanut, niin hän mainitsee ensin apostolit ja profeetat, joiden kautta Jumalan kirjallinen ilmoitus on meille välitetty. Ja sitten evankelistat, pastorit ja opettajat, joiden tehtävinä taas ovat Jumalan ilmoituksen viestiminen ulkopuolella oleville, fyysisten seurakuntayhteyksien hoitaminen ja armon ja totuuden sanoman opettaminen.

Nyt hän jakeessa 12 antaa vastauksensa siihen, miksi näin on, mihin tämä kaikki lopultakin tähtää:

antaa pyhille enenevää valmiutta Kristuksen palveluksen työhön.
Ja mitä Paavali tällä tässä tarkoittaa?
Mihin palveluksen työhön meitä kaikkia sitten valmistetaan?

Kristuksen ruumiin rakentamiseen, Kristuksen hengellisen organisaation rakentamiseen.

Ja mitä varten?
Jotta Kristuksen hengellinen organisaatio voisi rakentua siihen perusvalmiuteen, johon se on kutsuttu.

Tässä on hyvä huomata se, että meitä ei kehoteta millään tavalla maailman valloitukseen, sen kaikkien maailman kansojen tekemiseen Jeesuksen opetuslapsiksi.
Ei.

Vaan hengelliseen rakentumiseen Kristuksessa tulevia, maailman ulkopuolisen maailmankaikkeuden alueelle sijoittuvia, tehtäviä varten.
Näin Kristuksen hankkiman sovinnon eteenpäin viemisen tehtäväjako – sekä Israelin että kansojen valittujen kesken – tulee aikanaan lopulta koko Jumalan luomakunnan osaksi niin, että ”jokainen kieli tulee vapaaehtoisesti ylistämään Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra” (Fil. 2.11).

4:13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
4:14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
4:15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
4:16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on
.

CLV Eph 4:13 – Eph 4:16
13  unto the end that we should all |attain ioto the unity of the faith and of the realization of the son of God, ioto a mature man, ioto the measure of the stature of the complement of the Christ,
14  that we may by no means still be minors, surging~ hither and thither and being carried~ about by every wind of •teaching, iby •=human •caprice, iby craftiness with a view tod the systematizing of the deception.
15  Now, being true, in love we should be making •all grow into Him, Who is the Head—•Christ—
16  out of Whom the entire body, being articulated~ together and united~ through every assimilation of the supply, in accord with the operation in measure of each one’s part, is making~ for the growth of the body, iofor the upbuilding of itself in love.

Sitten Paavali johdonmukaisesti jatkaa ja kertoo miksi sitten näin? Miksi meidän palveluksemme työ tänä päivänä lopulta keskittyy Kristuksen ruumiin rakentamiseen, eikä rajoitu esim. fyysisesti näkyvissä ”hengellisissä” organisaatioissa toimimiseen.
Vastaukset tulevat yo. jakeissa.

Ensinnäkin on kyse uskonyhteyteen kasvamisessa kaikkien Kristuksen ruumiin jäseniin nähden (jae 13). Kasvamisesta niin, että kaikki uskovat (ovatpa he missä tahansa ja ovatpa he sitten mukana missä tahansa kristillisessä järjestössä tai ei) voisivat osoittaa rakkauttaan toisiaan kohtaan. Nimenomaan rakkautta Kristuksen yhteydessä ja ykseydessä. (Ef. 1:15; Fil. 1:8; Kol. 1:4).
Sitten Paavali jatkaa, että kaiken palvelustyön päämääränä on ihmisen kasvu uskossa (ei näkemisessä) Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden määrään! Hän ei tarkoita tässä tietenkään sitä, että uskova tulisi itsessään täydelliseksi ja valmiiksi. Ei, vaan sitä, miten ihminen voi Kristuksessa juurtua luottamaan yksin Häneen ja samalla kasvaa ja juurtua omana itsenään uskon yhteydessä Hengessä toistemme kanssa Kristuksen (Pään) kautta.

Sitten hän jakeessa 14 kertoo, miten uskovan kohdalla juurtumattomuus uskossa ylösnousseeseen Kristukseen on tunnistettavissa. Mitkä ovat niitä tunnusmerkkejä, jotka kertovat siitä, että Kristuksen riittävyyden ja täyteyden merkit ovat vielä edessäpäin. Paavali puhuu uskovan alaikäisyydestä (kreik. nepios [YOUNG-sayer]). Hän puhuu tässä kristillisistä lahkoista, liikkeistä ja kirkkolaitoksista, jotka sitovat uskovia omilla vaatimuksillaan ja erityisopeillaan. Tällainen voi näyttää viattomalta, mutta itse asiassa se voikin olla ”kavalan juonikasta”. Ne voivat kyllä toimia ihmisen uskon alaikäisyyden ajan kasvatusalustoina, mutta niihin sitoutuminen ei ole välttämättä ihmisen uskonelämän kasvun kannalta hyödyllistä. Sitoutumisen pitää kasvaa yksin ylösnoussutta Kristusta kohti! Olemme ja elämme täällä aina ”galatalaisen kavaluuden” vaaran vyöhykkeellä.

Vaan mikä on meille hyödyllistä ja rakentavaa.?
Totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaa Häneen, joka on pää, Kristukseen! (jae 15)

Ja miten tämä sitten voi tapahtua?
Kasvamisessa Jumalan rakkauden tuntemissa meitä itse kutakin kohtaan. Hyväksyä oma riittämättömyytemme Jumalan tahdon täyttämisen edessä. Hyväksyä itsemme sellaisena kuin Jumala on meidät luonut. Hyväksyä itsemme sellaisina erilaisina Kristuksen ruumiin jäseninä kuin Jumala on meidän osaksemme tarkoittanut. Hyväksyä se, että kaikki tarvittava apu ja voima tulee lopulta Jumalalta, joka tietää ja tuntee meidät itse kunkin sisimpiämme myöten. Saamme kaikessa luottaa siihen, että Jumalan armo eli suosio valmentaa meitä itse kutakin omalla paikallaan ja tavallaan joka hetki parhaaksemme (Tiit. 2:11-13; Room. 8:28).

 

Print Friendly, PDF & Email

Efesolaiskirje – luku 4:17-32

 

Paavali kuvaa seuraavissa jakeissa sen vanhan ihmisen (Room. 6:6) perustilan, joka ohjaa hänen valintojaan ja käyttäytymistään.

4:17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,
4:18. nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
4:19. ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa.

CLV Eph 4:17 – Eph 4:19
17  This, then, I am saying and attesting~ in the Lord: By no means are you still to be walking according as those of the nations also are walking, in the vanity of their •mind,
18  •their comprehension being °darkened~, being °estranged~ from the life of •God because of the ignorance that |is in them, because of the callousness of their hearts,
19  whoa, being °past feeling, in greed -°give themselves up with •wantonness ioto eall uncleanness as a vocation.

Mielen turhuus (jae 17) on sitä, mikä kansojen käyttäytymistä johtaa. ”Turhuus” tai pikemminkin ”turhamaisuus” (kreik. mataiotos) esiintyy Uudessa testamentissa vain kolme kertaa. Toinen kohta on Room. 8:20!, jossa Paavali toteaa luomakunnan alistetun turhamaisuuden alaisuuteen. Turhamaisuus tarkoittaa kaikkeen näkyvään, ulkoiseen kauneuteen ja omahyväiseen kiinnittymistä, eräänlaista ylpeyttä. Apostoli Johannes määrittää sen seuraavasti:
Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta (1. Joh. 2:16)
Vastakohtana turhamaisuudelle voidaan pitää vaatimattomuutta, sisäisen kauneuden arvostamista.
Mielen turhamaisuuden voitaisiin siten ajatella olevan mielen kiinnittymistä maallisiin asioihin, maailman arvostamiin ulkoisiin asioihin. Ja tähän on Jumala siis luomakunnan alistanut.

Kansat on Jumala sulkenut tietämättömyyden tilaan (jae 18), kansat eivät voi kerta kaikkiaan tiedostaa sitä elämää, joka Jumalasta lähtee. Tässäkin kohtaa Jumalan tiekartta on ihmeellinen, ”Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.” (Room. 11:32)

Jakeen 19 mukaan kaikkea kansojen ihmisten toimintaa leimaa ahneus, kaikkea luonnollisen ihmisten ”ammatinharjoitusta” tai toimintaa (kreik. ergasia) ohjaa ahneus, kaikki tapahtuu sanatarkasti ahneuden sisällä en pleonexia.

 

Sitten Paavali kuvaa uuden ihmisen (Kol. 3:10) perustilan, jota Kristuksessa voidaan pukea ja varustaa uuteen sisäiseen tietoon.

4:20. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan,
4:21. jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa:
4:22. että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
4:23. ja uudistua mielenne hengeltä
4:24. ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
4:25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.
4:26. “Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli,
4:27. älkääkä antako perkeleelle sijaa.
4:28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.
4:29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.
4:30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
4:31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
4:32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

CLV Eph 4:20 – Eph 4:32
20  Now you/ did not thus learn •Christ,
21  since, surely, Him you hear, and iby Him were taught (according as the truth is in •Jesus),
22  to |put~ off from you, as regards your former behavior, the old humanity •which is |corrupted~ in accord with its •seductive •desires,
23  yet to be |rejuvenated~ in the spirit of your mind,
24  and to put~ on the new humanity •which, in accord with God, is being created in righteousness and benignity of the truth.
25  Wherefore, putting~ off the false, let each be speaking the truth with his •associate, tfor we are members of one another.
26  Are you |indignant~, and not sinning? Do not let the sun be sinking on your vexation,
27  nor yet be giving place to the Adversary.
28  Let him •who |steals by no means still be stealing: yet rather let him be toiling, working with his •hands at •what is good, that he may |have to |share with one •who |has need.
29  Let no tainted word at eall be issuing~ out of your •mouth, but if any is good toward •needful edification, that it may be giving grace to •those hearing.
30  And do not be causing sorrow to the holy •spirit of •God iby which you are sealed iofor the day of deliverance.
31  Let eall bitterness and fury and anger and clamor and calumny be |taken away from you tgwith eall malice,
32  yet |become~ kind ioto one another, tenderly compassionate, dealing graciously~ among yourselves, according as God also, in Christ, deals graciously~ with you.

Apostoli puhuu riisumisesta ja pukeutumisesta. Vanhaan ihmiseen liittyvien piirteiden pois-riisumisesta (jakeet 25-31) ja uuden ihmiseen liittyvien piirteiden päälle-pukemisesta (jae 32). Molemmat toimet ovat mukana: vanhan poispaneminen ja samalla uuteen pukeutuminen – ja kaikki tämä: mielen alueella! Kaikki tämä Kristuksen Hengen avulla. Vanhan ihmisen käytäntöjen pois-riisuminen aiheuttaa meissä kärsimystä: joudumme tekemään sitä sekä mielen alueella että myös ”kantapään kautta”. Pelkkä uuteen pukeminen ei vaan riitä.
Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. (2. Kor. 5:4-5)

Mutta kaikki tapahtuu Jumalan rakkauden hoivassa. Kristus on lähettänyt meihin Pyhän Hengen pysyvästi asumaan ja tämä Jumalan Henki auttaa meitä tässä. Henki vakuuttaa ja vahvistaa, että se joka on Kristuksessa on uusi luomus ja vanha on mennyt. Henki vahvistaa Ympärileikkaamattomuuden evankeliumin voimassaolon todellisuuden: minä (vanha ihminen) olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, haudattu ja nyt Hänen Henkensä kautta herätetty tiedostamaan uuden asemani Hänessä. Kyse on sanasta rististä. Hengessä meidät on jo lunastettu Kristukseen ja tämä Jumalan Henki toimii myös meidän mielemme alueella ja uudistaa sitä.

Näissä kaikissa kehotuksen sanoissa, kuten ”tulee panna pois”, ”uudistua”, ”pukea päällenne”, ”tulkaa toisianne kohtaan”, on inspiroidun alkukielen verbit esitetty ns. middle -pääluokassa. Vanhassa kreikassa on aktiivin ja passiivin lisäksi verbillä myös middle pääluokka, joka sijoittuu tavallaan aktiivin ja passiivin välille ja tarkoittaa, että myös tekijän (tässä: Jumalan suosio) kohde (tässä: uskova ihminen) on vaikuttamassa (enemmän tai vähemmän) kehotuksen sisällön toteutumiseen! Siksi näitä kehotuksen sanoja kannattaa mielessään mietiskellä, sillä niiden kautta ikään kuin osaltamme vedämme itseämme Jumalan Armon toiminta-alueen alle.

Jakeen 26 Konkordanttinen menetelmä kääntää suomennettuna seuraavasti:
”Vihastutteko, ettekä syntiä tee?” Alkää antako auringon laskea harmistumisenne ylle.

Jakeessa 32 ei taas alkutekstissä puhuta ”olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ..”, vaan ”tulkaa toisianne kohtaan ystävällisiksi ..”.
Kyse on koko ihmisen eliniän kestävästä prosessista: vanhan ihmisen pienenemisestä ja samalla uuden ihmisen kasvamisesta.
Tässä jakeessa Paavali antaa meille myös kehotteen – nykyisen Armon hallintokauden mukaiseen – anteeksi antamiseen. Lähtökohtana kaikessa on Kristuksen anteeksiantamus, jota meitä kehotetaan edelleen jakamaan ympärillämme kanssaihmisille. Kehote meille tarkoittaa siten Kristuksen anteeksiannon osoittamista kaikkia ihmisiä kohtaan. Kysymys on uudelle ihmiselle, uuden ihmiskunnan edustajalle osoitettu käyttäytymisen kehote.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Efesolaiskirje – luku 5:1-7

 

5:1 Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset,
5:2. ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle “suloiseksi tuoksuksi.”
5:3. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne – niin kuin pyhien sopii –
5:4. älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
5:5. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.
5:6. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
5:7. älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.

CLV Eph 5:1 – Eph 5:6
1  |Become~, then, imitators of God, as beloved children,
and be walking in love, according as Christ also loves you, and -°gives Himself up fors us, an approach present and a sacrifice to •God, iofor a fragrant odor.
3  Now, eall prostitution and uncleanness or greed—let it not yeven be |named~ among you, according as is becoming in saints—
4  and vileness and stupid speaking or insinuendo, which are not proper, but rather thanksgiving.
5  For this you |perceive, knowing that not paramour at eall or unclean or greedy person, who is an idolater, |has any enjoyment of the allotment in the kingdom of •Christ and of God.
Let no one be seducing you with empty words, for because of these things the indignation of •God is coming~ on the sons of •stubbornness.
7 Do not, then, |become~ joint partakers with them,

Jakeissa 1 ja 2 meitä kehotetaan tulemaan Jumalan matkijoiksi /tästä tarkemmin/. Meitä kehotetaan elämään Jumalan rakastettuina lapsina ja ikään kuin ”kopioimaan” ja soveltamaan Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa käyttäytymisen mallia toisiin ihmisiin nähden. Jumalan rakkaus meitä kohtaan Kristuksessa on ylitsevuotavan tuhlailevaa, jatkuvaa kestorakastamista; ei niin että Kristus vain kerran rakasti (suom. käännöksen imperfekti), vaan edelleen aktiivisesti rakastaa (kreik. aoristi)!

Meitä kehotetaan vaeltamaan uuden ihmisen todellisuuden mukaan ja kasvamaan kiittämisessä ja luottamisessa taivaallisen Isämme huolenpitoa kohtaan (jae 4). Kiitosmielellä ja tyytyväisyydellä vedämme samalla itseämme Jumalan Armon aktiivisen toiminta-alueen alle.

Jae 5 antaa ymmärtää, että ahneus (kreik. pleonexa; MORE-HAVing, jonka voisi suomentaa ”enemmän omistaminen”) on ”syntien synti” ja siten epäjumalanpalvelusta.

Jakeessa 6 varoitetaan uskovia ”tyhjistä” puheista, jotka salakavalasti viekottelevat meitä pois terveestä uskosta. Tässä Paavali varoittaa tarkemmin ihmisen uskonelämää tyhjentävistä puheista.

Alkukielessä löytyy sanan ”tyhjä” takaa termi kenoo, joka verbinä tarkoittaa tyhjentymistä todellisuudesta ja voimasta, esim. Fil. 2:7.
Tässäkin kohtaan Paavali tähdentää hänen evankeliuminsa terveiden ja tervehdyttävien sanojen esimerkkiä ja mallia /tästä tarkemmin/.
Itse ajattelen uskon elämän tyhjentymisellä sitä, että kun uskova (ehkä toistuvastikin ) alkaa seurata ihmisen mielen mukaista opetusta (Gal. 1:11), mitä tänään on yleisesti ja paljon tarjolla, niin hänen mielensä alkaa tyhjentyä siitä Kristuksen sanan runsaudesta, joka on totta ja voimassa olevaa nykyisellä Jumalan hallintokaudella. Paavalin evankeliumin rinnalle lisätyt opetukset ja rituaalit voivat myös sitoa ja rajoittaa ihmisen kasvua Jumalan armossa ja rauhassa. “Tyhjät sanat” eivät siis tarkoita vain tyhjänpäiväistä tai totuudelle vierasta opetusta, vaan niillä on uskonelämää “tyhjentävä”, “pettävä” vaikutus. Vaikka kaikki onkin tänään uskovalle luvallista, niin kaikki ei välttämättä rakenna (1. Kor. 10:23)! Apostolille oli Henki selvästi ilmoittanut (1. Tim. 4:1), että hänen lähtönsä jälkeen alkavat uskovat jakaantua eri lahkoihin ja että tätä kaikkea ovat johtamassa uskovien keskuudesta nousevat ”saarnamiehet”.

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, (Apt. 20: 29-30).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Efesolaiskirje – luku 5:8-33

 

Niin kuin valossa oleminen vaikuttaa kasvua luonnossa ja saa aikaan hedelmää niin vastaavasti myös Herrassa eläminen, liikkuminen ja oleminen vaikuttaa vääjäämättä uuden ihmisen kasvua ja Hengen hedelmää. Tähän apostoli kehottaa meitä orientoitumaan:

5:8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina

(CLV) Eph 5:8
8 for you were once darkness, yet now you are light in the Lord. As children of light be walking

 

5:9. – sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä –
5:10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;

CLV Eph 5:9 – Eph 5:10
9  (for the fruit of the light is in eall goodness and righteousness and truth),
10  testing awhat is well pleasing to the Lord.

Paavali kehottaa meitä koko ajan tutkimaan tai tarkemmin testaamaan (kr. dokimazo), mikä on hyvää ja Kristuksen mielen mukaista. Hän kehottaa meitä ikään kuin tutustumaan hyviltä vaikuttaviin asioihin ja omaksumaan niistä sen ideaalin, jonka Kristuksen valo meille osoittaa; ks. myös 1. Tess. 5:21.

Seuraavaksi apostoli antaa meille luettelon siitä, mitä valossa vaeltaminen ei ole ja mistä tulee tarkoin pysyä erossa.

5:11. älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
5:12. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
5:13. mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
5:14. Sen tähden sanotaan: “Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!”
5:15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat,
5:16. ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
5:17. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

CLV Eph 5:11 – Eph 5:17
11  And be not joint |participants in the unfruitful •acts of •darkness, yet rather be exposing them also,
12  for it is a shame +even to |saspeak of the hidden things occurring~, done by them.
13  Now all •that which is being exposed~, by the light is made |manifest~, for everything •which is making manifest~ is light.
14  Wherefore He is saying, “|Rouse! O •|drowsy one, and rise ofrom among the dead, and •Christ shall |dawn upon you!”
15  Be observing accurately, then, brethren, how you are walking, not as unwise, but as wise,
16  reclaiming~ the era, tfor the days are wicked.
17  Therefore do not |become~ imprudent, but |understand awhat the will of the Lord is.

Jakeessa 16 Paavali muistuttaa, että nykyiset päivät ovat pahat (kreik. hai hemerai ponerai eisin). Hän puhuu nykyisestä Pahasta maailmanajasta (Gal. 1:4), ja kehottaa meitä käyttämään hyväksi meille annettu oikea hetki tai ajanjakso (kreik. kairos). Tässä voidaan mielestäni viitata myös meille annettuun koko uskomisen elinaikaan Kristuksessa.
Jakeessa 17 Paavali varottaa meitä vajoamasta samaan ”mielettömyyteen” tai kuten Konkordanttinen menetelmä kääntää ”imprument” (kreik. aphron, UN-DISPOSED) ”häpemättömyyteen” tai ”julkeuteen” tai ”röyhkeyteen” maailman hengen kanssa – sama asia kuin Room. 12.2.

Sitten apostoli jatkaa kehotuksilla toimia uuden ihmisen aktiviteettien alueella.

5:18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
5:19. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
5:20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
5:21. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

CLV Eph 5:18 – Eph 5:21
18  And be not |drunk~ with wine, in which is profligacy, but be |filled~ full iwith spirit,
19  speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing music in your •hearts to the Lord,
20  giving thanks always fors all things, in the name of our Lord, Jesus Christ, to our God and Father,
21  being subject~ to one another in the fear of Christ.

Humaltumisen viinistä apostoli kehottaa vaihtamaan täyttymiseen Hengellä. ”Täyttymään”, ”Juopumaan, niin että yli-läikkyy” (kreik. plerousthe) Hengestä (jae 18)! Tässä teonsana on alkukielessä ns. middle-pääluokassa, mikä tarkoittaa sitä, että uskova pystyy myös osaltaan vaikuttamaan tällaiseen Hengellä täyttymiseen.
Miten sitten?
Vastaukset Paavali antaa heti seuraavissa jakeissa.
Laulaen sydämistänne ja huuliltanne hengellisiä lauluja. Tässä apostoli tarkoittaa tietenkin sellaista laulua ja ylistystä, joka on totta Kristuksessa (jae 19).
Ja (jae 20) kiittäen aina ja kaikesta Isää Jumalaa Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä voimme antaa läikkyä yli (toisin kuin viinin kohdalla), tällainen käytös vahvistaa Jumalan Armon hallinnan otetta elämässämme.
Seurakunta, Kristuksen ruumis, Kristuksen hengellinen organisaatio ei ole jäsentensä osalta tänään hierarkkinen (jae 21). Toinen jäsen ei voi sanoa toiselle, että minä olen tärkeämpi tai ylempänä kuin sinä (1. Kor. 12.22). Hierarkkisuus muodostuu ainoastaan Pään ja jäsenten välille. Kristus Jeesus on Herra ja me Hänen ruumiinsa jäseniä. Itse kukin oikealla ja tärkeällä paikallaan. Itse kukin sillä paikalla kuin Jumalan on hänen osakseen antanut. Tämän soveltamiseksi apostoli kehottaakin meitä ” toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailemaan keskenänne” (Room. 12:10).

Sitten Paavali kehottaa Kristuksen ruumiin järjestyksen soveltamista myös avioliittoon: miehen ja vaimon väliseen suhteeseen.

5:22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle;
5:23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
5:26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
5:27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
5:28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
5:29. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa,
5:30. sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31. “Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.”
5:32. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
5:33. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

CLV Eph 5:22 – Eph 5:33
22  Let the wives be |subject~ to •their own husbands, as to the Lord,
23  tfor the husband is head of the wife +even as •Christ is Head of the ecclesia, and He/ is the Saviour of the body.
24  btNevertheless, as the ecclesia is |subject~ to •Christ, thus are the wives also to •their husbands in everything.
25  •Husbands, be loving your •wives according as •Christ also loves the ecclesia, and -°gives Himself up for its sake,
26  that He should be hallowing it, -cleansing it in the bath of the water (iwith His declaration),
27  that He/ should be presenting to Himself a glorious •ecclesia, not having spot or wrinkle or any •such things, but that it may be holy and flawless.
28  Thus, the husbands also |ought to be loving •their sfown wives as •their sfown bodies. He •who is loving his sfown •wife is loving himself.
29  For not one at any time hates his sfown •flesh, but is nurturing and cherishing it, according as •Christ also the ecclesia,
30  tfor we are members of His •body.
31  idFor this “a hman shall |leave his •father and •mother and shall be |joined to td his •wife, and the two shall be io one flesh.”
32  This •secret is great: yet I/ am saying this as ioto Christ and as ioto the ecclesia.
33  Moreover, you also •individually, each be loving his sfown •wife thus, as himself, yet that the wife may be fearing~ the husband.

 

Herra (kreik. Kurios) pitää autoritääristä valtaa alaisiinsa nähden. Kristuksessa so. Kristuksen ruumiissa on auktoriteetti Herralla Jeesuksella, joka toimii seurakunnan Päänä. Kaikki uskovat ovat taas tasavertaisina Hänen alaisuudessaan. Uskova ihminen on Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija tai Kristuksen ”orja”. Paavali kehottaa edellä sekä miestä että naista alamaisuuteen Herraan nähden. Vaimoa hän kehottaa olemaan alamainen mieheensä nähden, mutta samalla miestä rakastamaan vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa (jakeet 22 ja 23).

Paavali tuo edellä esiin kolmannen Efesolaiskirjeen salaisuuden: Seurakunnan salaisuuden. Aikaisemmin hänen paljastamansa salaisuudethan ovat ”Kristuksen salaisuus” (Ef. 1:9) ja nykyisen ”Hallinnon salaisuus” (Ef. 3:9). Hän jopa sanoo, että tämä hänen paljastamansa avioliittoa, seurakuntaa, Herraa ja Kristusta koskeva (tuohon asti Jumalassa kätkettynä ollut) salaisuus on suuri.

Kun Paavali taas puhuu Kristuksesta (kreik. Christos), niin hän tuo jälleen esiin sen Hengen yhteyden, jossa kaikki fyysiset erot häviävät. Tänään Kristuksessa ei ole eroa työntekijöillä eikä työnantajilla, ei ole eroja sukupuolten (miehen ja naisen) välillä (Gal. 3:28).
Mutta Herrassa nämä fyysiset erot tunnistetaan ja ne muodostavat Jumalan mielen mukaisen käyttäytymismallin toisiamme kohtaan. Kristuksen ruumiin jäsen on Herrassa alamainen Päähän nähden, vaimo on avioliitossa alamainen mieheensä nähden ja lapsi on perhesuhteessa alamainen vanhempiinsa nähden. Lopullinen ”palkka” myös tällaisessa ”alamaisuussuhteessa” elämisestä tulee sitten Taivaalliselta Isältä (1. Kor. 7:20-23).

Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää erottaa kaksoissuhde, jota ylläpidämme Kristukseen ja Herraan.

 

Print Friendly, PDF & Email

Efesolaiskirje – luku 6:1-9

 

6:1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
6:2. “Kunnioita isääsi ja äitiäsi” – tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus –
6:3. “että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”.
6:4. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.
6:5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle,
6:6. ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,
6:7. hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
6:8. tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.
6:9. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

CLV Eph 6:1 – Eph 6:10
1  •Children, be obeying your •parents, in the Lord, for this is just.
2  “Honor your •father and •mother” (whicha is the first precept iwith a promise),
3  that it may be becoming~ well with you, and you should be a long time on the earth.
4  And •fathers, do not be vexing your •children, but be nurturing them in the discipline and admonition of the Lord.
5  •Slaves, be obeying your •masters according to the flesh with fear and trembling, in the singleness of your •heart, as to •Christ,
6  not acwith eye-slavery, as hman-pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of •God ofrom the soul,
with good humor slaving as to the Lord and not to men,
8  being °aware that, whatsoever good each one should be doing, for this he will be |requited~ bby the Lord, whether slave or free.
9  And, •masters, be doing the same toward them, being lax in •threatening, being °aware that their •Master as well as yours is in the heavens, and there is not partiality bwith Him.

Paavali jatkaa edellisen luvun opetusta kuuliaisuudesta Herralle. Jumalan antamaa kuuliaisuusjärjestystä tulee soveltaa myös työelämän ja perhe-elämän tasoilla. Vaikka Kristuksessa ei ole ” juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista”, niin Herrassa on Jumalan antaman järjestyksen mukaista alamaisuutta hyvä noudattaa. Kristuksessa kaikki jäsenet ovat Pyhässä Hengessä keskenään tasa-arvoiset Pään, Kristuksen alaisuudessa. Herrassa taas Jumalan järjestys toimii myös fyysisellä tasolla.
Kaikkeen palvelemiseen kuitenkin pätee yksi ja sama ohje: palvelkaa “hyvällä mielellä”, tai “hyvällä huumorilla” (kreik. eunoia) niin kuin Herraa ettekä ihmisiä (jae 7)!

Kaikki edellä olevat kehotukset ja ohjeet on suunnattu uskovan vaellukseen maailmaa, sen ihimisiä ja esivaltoja kohtaan.

Seuraavissa jakeissa (jakeesta 10 alkaen) onkin sitten kysymys aivan muusta. Kysymys Efesolaiskierokirjeen julkaisemiseen asti vaietusta salaisuudesta ja sen paljastamisesta. Todelliset vihollisemme ovatkin tänään taivaan avaruuksissa. Kyse on tämän päivän evankeliumin totuudesta.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä