Terveiden sanojen malli

 

Kun Paavali opetustestamentissaan kehotti ja painotti Timoteusta pitämään kiinni terveiden sanojen mallista, niin mitä hän tällä oikein tarkoitti?
Miksi hän teroitti tervettä oppia ja siinä pysymistä niin voimakkaasti?
Tarkoittaako Paavali tässä fyysisesti tervehdyttäviä sanoja vai puhuuko hän sisäisen ihmisen tervehdyttävään kasvuun liittyvästä hengellisestä totuudesta?

Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. (2. Tim. 1:13)
(CLV) 2Ti 1:13
Have a pattern of |sound words, which you hear from me, in faith and love •which are in Christ Jesus.

Tarkastellaan ensin otsakejakeen avainsanoja ja niiden alkukielisiä merkityksiä.

Ensinnäkin termien ”esikuva” ja ”pattern” takaa löytyy alkukreikan hupotuposis [Strong G5296]. Konkordanttinen menetelmä jäsentää sanan morfeemeiksi [UNDER-BEAT], joka voitaisiin ilmaista  ALLE-TAHDISTAA tai ALLE-MUKAUTTAA.

Zodhiateksen ”The Complete WORD STUDY DICTIONARY” (TCWSD) antaa sanalle hupotuposis mm. selityksen: kuvaa taidemaalarin luonnosta, jonka mukaisesti ja sisällä maalaus tulee toteuttaa.

Kreikan hupotuposis tarkoittaa siis mallia tai kehystä (soveltamiskehystä), jonka mukaisesti jokin asia tulee mukauttaa (soveltaa). Termi esiintyy Uudessa testamentissa ainoastaan kaksi kertaa ja molemmat Paavalin kirjeissä Timoteukselle (toinen kohta on /1. Tim_1:16/) – siis kansojen apostolin opetustestamentissa.

Sitten avaintermien ”terveelliset” ja ”sound” taakse. Sieltä löytyy alkukielen hugiaino [Strong G5198], joka tarkoittaa tervettä ja myös järkeenkäypää.

Sitten kolmannet avainsanat ”sanat” ja ”words” takaa löytyy vanhan kreikan logos, joka on laajamerkityksinen ilmaisu ja tarkoittaa – ei ainoastaan yksittäisiä sanoja – vaan myös puhuttuja tai sanallisia ilmaisuja ja julistuksia, ja tietenkin myös puhuttua ja sanallista opetusta ja oppia. Logokseen sisältyy myös merkitys älyllisyydestä, järjellisyydestä tai järkeenkäypyydestä, jolloin mielestäni voidaan päätellä otsakejakeessa puhuttavan hyvinkin ihmisen mielen alueella tunnistettavasta opetuksesta.

Paavali näyttää tässä tarkoittavan ”terveellisen sanojen esikuvalla” niitä hänen opetuksensa avainasioita, jotka tosiasiat muodostavat sen soveltamiskehyksen ja mallin, jotka tulee olla mukana kaikessa uuden ihmisen terveellistä kasvua edistävässä opetuksessa. Se on ikään kuin se kristillisen elämän soveltamisen sanallinen kehys, jonka varaan Jumalan Armon hallinto ja kaikki siihen liittyvä siunaus voi toteutua uskovan elämässä Hengen kautta ja vahvistamana.

Mitä tämä tervehdyttävän evankeliumin soveltamisen kiinteät opetukselliset kehykset sitten ovat?
Ne ovat niitä itse ylösnousseen Herran Paavalin kautta meille välittämiä totuuksia, jotka ovat voimassa tänä päivänä; muodostavat nimenomaan sen Armon evankeliumin, joka luo vapautta, rauhaa ja iloa kristityn elämään.

Näitä ovat esimerkiksi

  • Vanhurskautus (kelpuutus) pelkän uskon kautta ilman minkäänlaisia tekoja /Room_3:28/; /Room_1:17/ – toisin kuin muualla UT:ssä /Mark_10:21/; /Jaak_2:14/; /Jaak_2:24/.
  • Kehotus rauhassa ja sovinnossa elämiseen kaikkien ihmisten kanssa /1. Tim_2:1-4/ – toisin on luvattu Israelin uskoville, heitä odottaa Jaakobin ahdistuksen aika /Jer_30:7-9/; /Matt_24:9-10/.
  • Nykyisen Armon talouskauden uskovan on Jumala peruuttamattomasti valinnut jo ennen maailmanaikoja Kristuksessa /1. Kor_2:7/; /Room_8:35-39/ ja kaikki, jotka Hän kutsuu ovat myös valittuja /Room_8:28-30/ – toisin on Israelin kohdalla /Matt_22:14/; /Joh_15:2/; /Hepr_6:4-6/.
  • Sovituksen ilosanoma koko laajuudessaan tulee esiin ainoastaan Paavalin evankeliumin kautta. Siihen kuuluu sanoma siitä, että Jumala on sovitettu Kristuksen uhrin kautta, ei ainoastaan ihmiskunnan kanssa, vaan koko luomakunnan (koko Universumin) kanssa. Hänessä kaikki ihmiset lopulta pelastetaan ja vanhurskautetaan /Kol_1:20/; /1. Kor_15:20-28/; /1. Tim_4:10-11/ – Israelille suunnatusta Ympärileikkauksen evankeliumista tämä suuri näköala kuitenkin kokonaan puuttuu.
  • Lupaukset ja odotukset tulevaisuuden suhteen poikkeavat. Meidän lupauksemme ja tulevaisuutemme liittyy taivaallisille alueille /Fil_3:20-21/ – kun taas Israelin lupaukset koskevat maanpäällisiä ja kansallisia siunauksia /Matt_19:28/; /Jes_2:4/.
  • Meidän seurakuntamallimme on täysin hengellinen ja seuraamisen kehotteet liittyvät Kristuksen jäljittelyyn Paavalin esimerkin kautta /1. Kor_12:13/; /1. Kor_11:1/ – kun taas Israelin opetuslasten kohdalla on kyse fyysisestä seuraamisesta paikasta paikkaan /Luuk_5:27-28/; /Luuk_14:26-27/; /Apt_12:7-10/.
  • Meidän tulevat tehtävät liittyvät maapallon ulkopuoliselle, taivaalliselle alueelle /Ef_1:22-23/ – Israelin opetuslapsille on taas annettu tehtäväksi tehdä kaikki maanpäälliset kansat Kristuksen opetuslapsiksi /Matt_28:19-20/.
  • Tänään viholliset löytyvät molemmilta ryhmiltä omilta tulevaisuuden lupausten alueiltaan: alueilta, joita viholliset tällä hetkellä miehittävät. Meidän vihollisemme, jotka ovat pahuuden henkiolentoja, ­ miehittävät vielä taivaallisia alueita, kunnes Saatana heitetään sieltä alas /Ef_6:12/; /Ilm_12:7-9/ – Israelia koskevat lupaukset taas liittyvät Maa-planeetalle ”Luvattuun maahan” ja Israelin taistelut ovat olleet ja ovat edelleenkin maanpäällistä taistelua ”verta ja lihaa” vastaan. Maan päällä on hallintavalta vielä Saatanalla, kunnes se otetaan siltä pois /1. Piet_5:8/; /Ilm_12:10/.

Otsakejakeen sisällöstä voidaan päätellä, että Paavalilla oli syvä huoli oman evankeliuminsa pysymisestä puhtaana ja vapaana uskonnollisista lisäyksistä hänen kuolemansa jälkeen. Jo hänen elinaikanaan: jo hyvinkin pian, alkoivat uskovat muodostaa kristillisiä lahkoja, joissa he asettuivat kuka kenenkin puolelle toinen toistaan vastaan omassa ”oikeassa” opissaan /1. Kor_1:12/; /1. Kor_2:3-4/.
Näin kävi nopeasti 2000 vuotta sitten, entäpä mikähän mahtaa olla tilanne tänään?

Terveiden sanojen mallin voidaan ajatella koostuvat niistä sanoista ja niiden muodostamista opetuksista, kehotuksista, ja rohkaisuista, jotka ovat voimassa tänään ja tässä ja siis totta tämän päivän ihmiselle. Sanoista ja niiden alkuperäisistä merkityksistä, jotka ylösnoussut Herra on valitsemallaan alkukielellä, vanhalla kreikalla, tuonut kansojen apostolin kautta välitettäviksi meille evankeliuminsa kautta. Välitettäväksi niin, että opetuksen ja siihen liittyvän sanaston alkuperäiset merkitykset tulisivat mahdollisimman yhdenmukaisesti ja totuudenmukaisesti välitetyiksi nykylukijalle. Ja nimenomaan tähän kaikkeen Konkordanttinen käännösmenetelmä juuri pyrkii.

Hän oli jo tuolloin (tätä viimeistä kirjettään roomalaisesta vankilasta kirjoittaessaan) joutunut kokemaan melkoista joukkopakoa ”kannattajistaan”. Uskonnolliset johtajat teologioineen ottivat (ja edelleen ottavat) hänen paikkansa kristikunnan ”virallisina” edustajina ja niin alkoi myös Paavalin sanoman auktoriteetti jo tuolloin nopeasti vähetä ja sekoittua Maan päällisiin vaatimuksiin ja lupauksiin liittyvän ns. Kuningaskunnan evankeliumin kanssa. Tällainen ”evankeliumihan” oli maallisten kirkko-instituutioiden luontevaa omia itselleen, koska se näyttää sijoittuvan Maan päälle ja koska Israel näyttää niiden silmissä tulleen hylätyksi.

Terveiden, tervehdyttävien ja hengellistä elämää eheyttävien sanojen esikuva ja malli on annettu. Se löytyy Paavalin kirjeistä. Muualta sitä ei kannata hakea, koska sieltä sitä ei löydy. Tämä Terveiden sanojen malli sisältää sekä perussanaston ja sen merkitykset että myös niiden pohjalta muodostetun opetuksen, joka on voimassa tänään – siis totta tänä päivänä.
Se muodostaa totuudenmukaisen kehyksen, jonka mukaisuuteen kaiken terveen kristillisen opetuksen olisi ideaalista tänään mukautua.
Se resonoi Kristuksen Hengen vahvistavan armon kantovoiman kanssa.
Se saa aikaan tervehdyttävää ja eheyttävää kasvua sisäiselle ihmiselle Kristuksessa.

Terveet sanat ja niistä koostuva malli, opetus, tarkoittavat sellaista uskonelämää tervehdyttävää ja eheyttävää ravintoa, joiden kautta kristityn elämä voi tänään rakentua ja kasvaa Kristuksessa Jumalan tahtomalla ja tukevalla tavalla. Terveiden sanojen malli perustuu inspiroidun alkukielen sanastoon ja niiden alkuperäisiin merkityksiin. Sen vaikutukset toteutuvat ensisijaisesti ihmisen mielen ja hengen alueella: siis uskon eikä näkemisen (havainnoinnin) alueella.

Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana oli paljolti kysymys ihmisen fyysisen kunnon palauttamisesta sairauden tilasta terveyden tilaan, esim. /Matt_12:13/; /Mark_5:34/; /Joh_5:4-6/. Niinpä Hän totesikin juutalaisille tuolloin: ”Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko”. Usko oli tuolloin israelilaisten keskuudessa vähäistä, ulkopuolisilta sitä tosin löytyi.

 

Vastakohtana terveille sanoille voidaan pitää sellaista oppia ja opetusta, johon on lisätty uutta, Paavalin evankeliumiin nähden ristiriitaista ja hämmentävää opetusta. Otettu kaikki tämä lisäys tietenkin irti laajasta Raamatun tarjoamasta ilmoituskokonaisuudesta, jotta voidaan sanoa opin perustuvan raamattuun. Paavali kutsuu tätä kuitenkin toisenlaiseksi evankeliumiksi /Gal_1:6-7/; toisenlaiseksi ilosanomaksi inhimillisin ja hapattavin lisäyksin.

 

Apostoli tiesi, miten helposti kristittyjen keskuudessa alkaa levitä erilaisia ”paranneltuja” tai ”kehiteltyjä” opetuksia ja teologioita hänen evankeliuminsa rinnalle. Erilaisia uskonnollisia tunnustuksia, rituaaleja, lahkoutumista erilaisiin kirkkokuntiin jne. Nämä havainnot hänelle olivat tuttuja jo Korintton ja Galatian seurakunnista.
Aivan elämänsä lopulla hän joutuikin toteamaan Timoteukselle:

Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes. (2. Tim. 1:15)
ja että
tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. (2. Tim. 4:10)

Ja tämän hän tiesi evankeliuminsa tulevaisuuden suhteen:

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin
. (2. Tim. 4:3-4)
CLV 2Ti 4:3 – 2Ti 4:4
For the era will be when they will not |tolerate~ •|sound teaching, but, their hearing being tickled~, they will |heap up for themselves teachers in accord with their own desires,
and, indeed, they will be turning their hearing away from the truth, yet will be |turned~ aside onto myths.

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä