Efesolaiskirje – luku 5:8-33

 

Niin kuin valossa oleminen vaikuttaa kasvua luonnossa ja saa aikaan hedelmää niin vastaavasti myös Herrassa eläminen, liikkuminen ja oleminen vaikuttaa vääjäämättä uuden ihmisen kasvua ja Hengen hedelmää. Tähän apostoli kehottaa meitä orientoitumaan:

5:8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina

(CLV) Eph 5:8
8 for you were once darkness, yet now you are light in the Lord. As children of light be walking

 

5:9. – sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä –
5:10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;

CLV Eph 5:9 – Eph 5:10
9  (for the fruit of the light is in eall goodness and righteousness and truth),
10  testing awhat is well pleasing to the Lord.

Paavali kehottaa meitä koko ajan tutkimaan tai tarkemmin testaamaan (kr. dokimazo), mikä on hyvää ja Kristuksen mielen mukaista. Hän kehottaa meitä ikään kuin tutustumaan hyviltä vaikuttaviin asioihin ja omaksumaan niistä sen ideaalin, jonka Kristuksen valo meille osoittaa; ks. myös 1. Tess. 5:21.

Seuraavaksi apostoli antaa meille luettelon siitä, mitä valossa vaeltaminen ei ole ja mistä tulee tarkoin pysyä erossa.

5:11. älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
5:12. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
5:13. mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
5:14. Sen tähden sanotaan: ”Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!”
5:15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat,
5:16. ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
5:17. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

CLV Eph 5:11 – Eph 5:17
11  And be not joint |participants in the unfruitful •acts of •darkness, yet rather be exposing them also,
12  for it is a shame +even to |saspeak of the hidden things occurring~, done by them.
13  Now all •that which is being exposed~, by the light is made |manifest~, for everything •which is making manifest~ is light.
14  Wherefore He is saying, ”|Rouse! O •|drowsy one, and rise ofrom among the dead, and •Christ shall |dawn upon you!”
15  Be observing accurately, then, brethren, how you are walking, not as unwise, but as wise,
16  reclaiming~ the era, tfor the days are wicked.
17  Therefore do not |become~ imprudent, but |understand awhat the will of the Lord is.

Jakeessa 16 Paavali muistuttaa, että nykyiset päivät ovat pahat (kreik. hai hemerai ponerai eisin). Hän puhuu nykyisestä Pahasta maailmanajasta (Gal. 1:4), ja kehottaa meitä käyttämään hyväksi meille annettu oikea hetki tai ajanjakso (kreik. kairos). Tässä voidaan mielestäni viitata myös meille annettuun koko uskomisen elinaikaan Kristuksessa.
Jakeessa 17 Paavali varottaa meitä vajoamasta samaan ”mielettömyyteen” tai kuten Konkordanttinen menetelmä kääntää ”imprument” (kreik. aphron, UN-DISPOSED) ”häpemättömyyteen” tai ”julkeuteen” tai ”röyhkeyteen” maailman hengen kanssa – sama asia kuin Room. 12.2.

Sitten apostoli jatkaa kehotuksilla toimia uuden ihmisen aktiviteettien alueella.

5:18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
5:19. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
5:20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
5:21. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

CLV Eph 5:18 – Eph 5:21
18  And be not |drunk~ with wine, in which is profligacy, but be |filled~ full iwith spirit,
19  speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing music in your •hearts to the Lord,
20  giving thanks always fors all things, in the name of our Lord, Jesus Christ, to our God and Father,
21  being subject~ to one another in the fear of Christ.

Humaltumisen viinistä apostoli kehottaa vaihtamaan täyttymiseen Hengellä. ”Täyttymään”, ”Juopumaan, niin että yli-läikkyy” (kreik. plerousthe) Hengestä (jae 18)! Tässä teonsana on alkukielessä ns. middle-pääluokassa, mikä tarkoittaa sitä, että uskova pystyy myös osaltaan vaikuttamaan tällaiseen Hengellä täyttymiseen.
Miten sitten?
Vastaukset Paavali antaa heti seuraavissa jakeissa.
Laulaen sydämistänne ja huuliltanne hengellisiä lauluja. Tässä apostoli tarkoittaa tietenkin sellaista laulua ja ylistystä, joka on totta Kristuksessa (jae 19).
Ja (jae 20) kiittäen aina ja kaikesta Isää Jumalaa Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä voimme antaa läikkyä yli (toisin kuin viinin kohdalla), tällainen käytös vahvistaa Jumalan Armon hallinnan otetta elämässämme.
Seurakunta, Kristuksen ruumis, Kristuksen hengellinen organisaatio ei ole jäsentensä osalta tänään hierarkkinen (jae 21). Toinen jäsen ei voi sanoa toiselle, että minä olen tärkeämpi tai ylempänä kuin sinä (1. Kor. 12.22). Hierarkkisuus muodostuu ainoastaan Pään ja jäsenten välille. Kristus Jeesus on Herra ja me Hänen ruumiinsa jäseniä. Itse kukin oikealla ja tärkeällä paikallaan. Itse kukin sillä paikalla kuin Jumalan on hänen osakseen antanut. Tämän soveltamiseksi apostoli kehottaakin meitä ” toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailemaan keskenänne” (Room. 12:10).

Sitten Paavali kehottaa Kristuksen ruumiin järjestyksen soveltamista myös avioliittoon: miehen ja vaimon väliseen suhteeseen.

5:22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle;
5:23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
5:26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
5:27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
5:28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
5:29. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa,
5:30. sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31. ”Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.”
5:32. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
5:33. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

CLV Eph 5:22 – Eph 5:33
22  Let the wives be |subject~ to •their own husbands, as to the Lord,
23  tfor the husband is head of the wife +even as •Christ is Head of the ecclesia, and He/ is the Saviour of the body.
24  btNevertheless, as the ecclesia is |subject~ to •Christ, thus are the wives also to •their husbands in everything.
25  •Husbands, be loving your •wives according as •Christ also loves the ecclesia, and -°gives Himself up for its sake,
26  that He should be hallowing it, -cleansing it in the bath of the water (iwith His declaration),
27  that He/ should be presenting to Himself a glorious •ecclesia, not having spot or wrinkle or any •such things, but that it may be holy and flawless.
28  Thus, the husbands also |ought to be loving •their sfown wives as •their sfown bodies. He •who is loving his sfown •wife is loving himself.
29  For not one at any time hates his sfown •flesh, but is nurturing and cherishing it, according as •Christ also the ecclesia,
30  tfor we are members of His •body.
31  idFor this ”a hman shall |leave his •father and •mother and shall be |joined to td his •wife, and the two shall be io one flesh.”
32  This •secret is great: yet I/ am saying this as ioto Christ and as ioto the ecclesia.
33  Moreover, you also •individually, each be loving his sfown •wife thus, as himself, yet that the wife may be fearing~ the husband.

 

Herra (kreik. Kurios) pitää autoritääristä valtaa alaisiinsa nähden. Kristuksessa so. Kristuksen ruumiissa on auktoriteetti Herralla Jeesuksella, joka toimii seurakunnan Päänä. Kaikki uskovat ovat taas tasavertaisina Hänen alaisuudessaan. Uskova ihminen on Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija tai Kristuksen ”orja”. Paavali kehottaa edellä sekä miestä että naista alamaisuuteen Herraan nähden. Vaimoa hän kehottaa olemaan alamainen mieheensä nähden, mutta samalla miestä rakastamaan vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa (jakeet 22 ja 23).

Paavali tuo edellä esiin kolmannen Efesolaiskirjeen salaisuuden: Seurakunnan salaisuuden. Aikaisemmin hänen paljastamansa salaisuudethan ovat ”Kristuksen salaisuus” (Ef. 1:9) ja nykyisen ”Hallinnon salaisuus” (Ef. 3:9). Hän jopa sanoo, että tämä hänen paljastamansa avioliittoa, seurakuntaa, Herraa ja Kristusta koskeva (tuohon asti Jumalassa kätkettynä ollut) salaisuus on suuri.

Kun Paavali taas puhuu Kristuksesta (kreik. Christos), niin hän tuo jälleen esiin sen Hengen yhteyden, jossa kaikki fyysiset erot häviävät. Tänään Kristuksessa ei ole eroa työntekijöillä eikä työnantajilla, ei ole eroja sukupuolten (miehen ja naisen) välillä (Gal. 3:28).
Mutta Herrassa nämä fyysiset erot tunnistetaan ja ne muodostavat Jumalan mielen mukaisen käyttäytymismallin toisiamme kohtaan. Kristuksen ruumiin jäsen on Herrassa alamainen Päähän nähden, vaimo on avioliitossa alamainen mieheensä nähden ja lapsi on perhesuhteessa alamainen vanhempiinsa nähden. Lopullinen ”palkka” myös tällaisessa ”alamaisuussuhteessa” elämisestä tulee sitten Taivaalliselta Isältä (1. Kor. 7:20-23).

Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää erottaa kaksoissuhde, jota ylläpidämme Kristukseen ja Herraan.

 

Ylösnousemuksen salaisuus

 

Ylösnoussut Herra Jeesus paljasti Paavalille sellaisia Jumalan suunnitelman kohtia, jotka olivat tuohon asti (noin 50 jKr.) olleet salattuina Jumalan suunnitelmissa. Nämä nykyisen – Jumalan salatun Armon hallintokauden – seurakunnan ylösnousemusta koskevat ilmoitusosuudet olivat olleet tuohon saakka kätkettyinä ihmisiltä. Israelin pyhiä koskeva ylösnousemus /tästä tarkemmin/ oli Kirjoituksissa (Vanhan testamentin puolella) moneen kertaan profeettojen kautta tuotu esiin; mutta kaikki nuo ylösnousemus-lupaukset koskivat Israelia ja koskivat ylösnousemusta kuolleista nykyisen Maan päälle tulevaan tuhatvuotisen Kuningaskunnan elämää varten.

Ylösnoussut Kristus viestitti Paavalille ilmestystensä kautta Jumalan kirjallisen  Ilmoituskokonaisuuden loppuosuuden. Tämän tiedotuskäytännön Herra teki Paavalille selväksi alusta alkaen pysäytettyään tämän Damaskoksen edustalla.

Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. (Apt. 26:16)

Herran nykyistä seurakunnan ylösnousemusta (Kristuksen ruumista) koskevat paljastukset apostoli tuo vaiheittain esiin. Ensin hänen ns. Siirtymäkauden hallinnon [∼Apt. 9:3-4 – 28:26-28] kirjeissään ja sitten täyttymysosuuden viimeisissä nykyisen Armon talouskaudelle (60-luvun alusta alkaen) ajoittuvissa  kirjeissään.

Ensinnäkin Jumala tulee uudelleen kääntymään valitun kansansa puoleen ja tämä tapahtuu heti sen jälkeen kuin viimeinenkin jäsen on tullut liitetyksi Kristuksen seurakunta-ruumiiseen. Tämä, nykyisen seurakunnan ylösnousemuksen hetki pysyy meiltä näin piilotettuna ja on yksin Isän Jumalan tiedossa ja tapahtuu heti kun Kristuksen hengellinen ruumis saavuttaa täyden jäsenmääränsä.

Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, (Room. 11:25)

Tätä kristilliset kirkot eivät tahdo tunnustaa. Jumala ei ole suinkaan hylännyt Israelia. Jumala ei ole suinkaan korvannut Israelia kristillisillä kirkkolaitoksilla. Tällaisella ylimielisellä suhtautumisella Jumalan valitsemaa kansaa kohtaan ovat maailmankirkot sokeutuneet Jumalan vielä toteutumattomille suunnitelmille Israelia ja koko maailmaa kohtaan.

Toiseksi meille on paljastettu, että tuo ylösnousemus tapahtuu ennen Jumalan Vihan hallintokautta /1. Tess_5:9/, jolloin nykyinen – maailmalta salattu – Jumalan Armon hallintokausi on juuri päättynyt. Myös tämän salaisuuden on Herra Paavalille ilmestystensä kautta paljastanut: tuo ylösnousemus koskee kaikkia Kristuksessa kuolleita ja vielä elossa olevia. Ja myös se paljastettiin, että tuo ylösnousemus tapahtuu yhdessä hetkessä ja yhtäaikaa , jolloin Kristus tempaa samanaikaisesti koko ruumiinsa kaikkine jäsenineen pilviin verhottuina ylös jonnekin lähiavaruuden alueelle.

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1. Tess. 4:13-17)

Kolmanneksi Paavali tuo esiin Korinttolaiskirjeessään sen Kristuksen ilmestyksen paljastaman salaisuuden, johon hän on kirjannut uutena tietona sen, miten uskovien kehot muutetaan silmänräpäyksessä (kreik. en atomo) ennen poistempausta sellaisiksi, että ne kykenevät elämään ja toimimaan myös kosmisella, ulkoavaruuden alueella.

Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. (1. Kor. 15:51-52)

Ja Kristuksen ruumiin kirkastetut jäsenet temmataan pilviin verhottuina Herraa vastaan ”yläilmoihin”. Kristus on tuolloin tullut fyysisesti lähelle (kreik. parousia) Maata ja kokoaa omansa kuolemattomina ja kirkastettuina palkkiotuomioistuimensa (kreik. bema) eteen.
Ihmisen nykyinen kehohan ei siedä avaruuselämää:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-avaruusmatkailu-saa-aikaan-radikaaleja-muutoksia-ihmiskehossa-astronautin-silmamunat-menivat-340-vuorokauden-jalkeen-uuteen-uskoon/7996306#gs.mo2vbu

Kirjoitukset eivät paljasta kauanko tuo – Kristuksen ruumiin jäseniä koskeva – palkkio-oikeudenkäsittely kestää, mutta kyseessä näyttää olevan tietynlainen tilinpäätöskäsittely, jossa osoitetaan uskovien omien (”lihan toiminnallisuuden varaan”) perustuvien tekojen arvottomuus ja toisaalta Jumalan armon vaikuttamien tekojen (hedelmien)  arvokkuus.

Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. (2. Kor. 5:10)

Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. (1. Kor. 3:10-15)

Ylösnousemuksessa muutumme Kristuksen kaltaisiksi ja saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on. Emme elä enää tuolloin lihan ruumiissa, vaan kirkastetussa, kuolemattomassa kehossa, hengellisessä ruumiissa. Kehossa, joka on luotu elämään ja toimimaan koko maailmankaikkeuden alueella: sekä näkyvällä että näkymättömällä alueella. Ylösnousemuksessa tapahtuu ruumiimme lunastus. Kristus vapauttaa meidät nykyisestä (kuolemalle alistetusta) ruumiistamme oman kirkastetun kehonsa kaltaisuuteen.

Sitten viimeisenä, ylösnousemustamme koskevana, salaisuutena ylösnoussut Herra paljastaa meille sen ”toivon” tai tarkemmin odotuksen, johon kaikki tähtää. Tämän Paavali on kirjannut ylös viimeisiin ns. vankeuskirjeisiinsä, jotka hän kirjoitti Rooman vankeudesta 60 -luvun alkupuolella. Israelin väliaikainen hyllytys oli silloin astunut voimaan. Siirtymäkauden hallintokausi oli tullut tuolloin päätökseensä ja oli siirrytty nykyiselle Jumalan Armon hallintokaudelle.

Tämän viimeisen salaisuuden paljastumiseksi me tarvitsemme Jumalalta erityistä hengellistä viisautta ja ilmestystä, jota Paavali kehottaa meitä anomaan Efesolaiskirjeen alussa.

1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
1:18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut,
(Ef. 1:17-18)

CLV Eph 1:17 – Eph 1:18
17  that the God of our •Lord Jesus Christ, the Father of •glory, may be giving you a spirit of wisdom and revelation in the realization of Him,
18  the eyes of your heart having been enlightened~, iofor you to perceive awhat is the expectation of His calling, and awhat the riches of the glory of the enjoyment of His allotment among the saints,

Taivaat tai taivas ei ole mitään epämääräistä ”tuonpuoleista”. Ei mitään yksitoikkoista ja ehkäpä tylsältäkin kuulostavaa ”harpunsoittoa”. Ei mitään mekaanista hokematyyppistä, ”iankaikkista”  joukkokäyttäytymistä.
Ei, näin ei meille meidän toivoamme tässä kuvata.
Taivaallinen elämä on jotain riemullista, Isän Jumalan kunniaksi tapahtuvaa, elämistä ja toimimista. Jumalan rakkauden ja huolenpidon esiin tuomista koko luomakunnan osalle. Jotain sellaista suurta ja yllättävää, jota meidän on vaikea kuvitella nykyisessä olotilassamme. Mutta tähän meitä kaikkia valmistellaan: kasvamisessa uudeksi luomukseksi, uuden ihmissuvun edustajiksi. Ensin uskossa ja sitten ylösnousemuksen jälkeen myös näkemisessä.

1:9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä –
1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
(Ef 1:9-10)

CLV Eph 1:9 – Eph 1:10
9  –making known to us the secret of His will (in accord with His •delight, which He purposed~ in Him)
10  ioto have an administration of the complement of the eras, to head~ up all in the Christ—both that in the heavens and that on the earth

 

Meitä koskevaa ylösnousemuksen salaisuutta ja sen paljastusta ei löydy Kirjoituksista mistään muualta kuin Paavalin kirjeistä!
Salaisuuden verhot poistetetaan meiltä hänen kirjeissään vaiheittain ja toivoa koskeva loppuosuus julkaistaan Paavalin viimeisissä kirjeissä. Tämä, ylösnousemustamme koskeva, tulevaisuuden ja toivon salaisuus koskee ainoastaan kansojen uskovia ja huipentuu tulevalla ”aikojen täyttymyksen hallintokaudella” /Ef_1:10-11/. Efesolais- Kolossalais- ja Filippiläis- kiertokirjeissä paljastetaan nykyisen seurakunnan toivo eli se odotus, joka on todellista ja meitä koskevaa. Odotus siitä, miten me Kristuksessa (Kristuksen ruumiillisena organisaationa) saamme olla mukana tuossa universaalissa ”lähetystyössä”: yhdistämässä Kristuksen yhteyteen ”kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä ”. Tämän tulevaisuuden ja toivon ymmärrykseen tarvitsemme kuitenkin Jumalan Hengen paljastamaa näkökykyä, jota apostolimme kehottaa meitä Jumalalta myös anomaan.

 

 

Ilmestysten kaksi tasoa

 

Uusi testamentti puhuu ilmestyksistä.
Mitä niillä oikein tarkoitetaan?
Kuka niitä on saanut? Voidaanko niitä vielä saada?
Kuka niitä antaa ja mikä tarkoitus on niiden ilmoittamisen takana?

”Ilmestyksen” takaa löytyy alkukielen sana apokalupsis, jonka Konkordanttinen menetelmä purkaa morfeemeiksi FROM-COVERing eli suomeksi ”peitteen poistaminen” tai ”paljastaminen”. Sana esiintyy UT:ssä 18 kertaa, joista Paavalilla peräti 13 kertaa!

”Apokalupsis” esiintyy raamatussa kahdella eri tavalla.


Ensinnäkin
termiä käytetään Kristuksen Jeesuksen fyysisestä esiintulosta. Sitä käytetään ylösnousseen Herran näkyvästä, julkisesta esiin tulemisesta Maan päälle, ”näkymättömyyden peitteen” poistamista ihmisten silmien edestä. Jumalan näkymättömyyden ja pelottavan todellisuuden esiin tuomista Kristuksen taivaalta ilmestymisen kautta.

Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. (Matt. 24:30)
Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa, tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. (2. Tess. 1:7-8)

Termiä käytetään myös seurakunnan, Kristuksen ruumiin, fyysisestä ja julkisesta esiin tulemisesta,  koko luomakunnan eli maailmankaikkeuden alueella.

Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. (Room. 8:19)
(CLV) Ro 8:19
For the premonition of the creation is awaiting~ the unveiling of the sons of God.

Jumalan Kristuksessa tarjolla oleva sovitus tullaan seurakunnan kautta tulevaisuudessa saattamaan myös kaikkien taivaallisten asukkaiden osaksi! Koko Jumalan luomakunta tätä odottaa! Koko Jumalan luomakunta tätä huokaa ja odottaa!
Tämä sisäinen ”huokaava ja hapuileva” kaipuu Jumalan pelastavaa esiintuloa kohtaan näyttää olevan rakennetun koko luomakunnan ja siis myös ihmisen sisimmän ikäväksi.


Toisekseen
termiä apokalupsis käytetään Uudessa testamentissa myös toisessa yhteydessä. Sitä käytetään Jumalan salatun suunnitelman osien paljastamisessa. Sellaisten totuuksien esiin tuomisissa, mitkä ovat olleet alusta alkaen (jo ennen maailmanaikoja) Jumalan tiedossa ja suunnitelmissa mukana, mutta joita Jumala ei vielä ole viisaudessaan paljastanut profeettojensa ja apostoliensa kautta ihmiselle kirjalliseksi tiedoksi. Tämä tarkoittaa sellaista Vanhassa testamentista, Israelille osoitetusta ilmoitusosuudesta, puuttuvaa totuutta, jonka esiintuominen, paljastaminen ei vielä aikanaan ollut ajankohtaista Jumalan suunnitelmissa.

Nämä ilmestykset ovat – Kirjoitusten täyteen summautumisen myötä – tänään luettavissa Paavalin kirjeissä (nykyisessä meitä koskevassa, aiemmin salatussa, Ympärileikkaamattomuuden evankeliumissa) sekä ns. Johanneksen Ilmestyksen kautta (uskovalle Israelille suunnatussa) tulevia Maan päällisiä tapahtumia ja lupauksia koskevassa ilmoituksessa.
Ns. Johanneksen ilmestys tai Ilmestyskirja on itse asiassa ylösnousseen Herran Jeesuksen Johannekselle antama paljastus ja näky siitä, mitä tulevana Herran päivänä tapahtuu. Herra vei Johanneksen Hengessä siihen Jumalan suunnitelman kohtaan, joka koski – jo niin moneen kertaan Vanhassa testamentissa mainittua – Herran päivän tulemista ja sen läsnäoloa Maan päällä. Itse asiassa Jeesus antoi tästä paljastuksestaan jo aiemmin vihjeen Johanneksen evankeliumissa /tästä tarkemmin/.

Mutta sitten meidän apostoliimme, Paavaliin.
Kun Herra aikoinaan pysäytti seurakuntaa vainoavan Sauluksen Damaskoksen kaupungin edustalla, niin Kristus ilmoitti hänelle:

Niin minä sanoin: ’Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ’Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. (Apt. 26:15-16)

Tässä tapahtui ylösnousseen Herran fyysinen kohtaaminen, toimeksianto ja valtuutus valitulle apostolilleen: tuoda kirjallisesti ilmi kaikki ne paljastukset, jotka Hän vastedes tulee Paavalille ilmoittamaan. Paavali kirjaa ylös meille välitettäväksi koko sen evankeliumin, jonka ylösnoussut Herra hänelle paljastaa ilmestystensä kautta. Kyse ei siis ole apostolin omista jutuista tai siitä, että hän olisi rakentanut ”tarinansa” hyvin tuntemiensa Kirjoitusten pohjalta saatikka kuullut sen esim. Pietarilta.
Ei. Päinvastoin tämä osoittaa sen, että kaikki valinta ja kaikki tehtävät tulevat Jumalalta, joka jo ennen maailmanaikoja on valmistanut kaikenkattavan suunnitelmansa, jonka Hän tulee vääjäämättömästi ja oman aikataulutuksensa mukaisesti viemään läpi Kristuksen Jeesuksen kautta.

Paavalin evankeliumi ei siis ole ollenkaan ihmislähtöistä, ihmisiltä opittua. Päinvastoin, se on täysin ihmismielen vastaista! Miksi? Koska siinä ei ole mitään tilaa ihmisen lihalliselle toiminnalle! Se annetaan pelkkänä ja puhtaana Jumalan (lähestymis)lahjana ihmiselle, joka ottaa se uskolla omakseen.

Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. (Gal. 1:11-12)
CLV Ga 1:11 – Ga 1:12
11  For I am making known to you, brethren, as to the evangel •which is being evbrought by me, that it is not in accord with hman.
12  For neither did I/ accept it bfrom a hman, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ.

Paavali saattoi päätökseen, eli tallensi kirjeisiinsä, koko sen ylösnousseen Kristuksen evankeliumin ns. vankeuskirjeissään, jotka hän 60-luvulla kirjoitti meille Rooman vankeudessaan. Hänellä ei ollut vielä aiemmin (Siirtymäkauden hallinnon aikana) lupa tuoda kaikkia meitä (kansojen uskovia) koskevia tulevia totuuksia ja siunauksiaan ilmi, koska niiden aika ei vielä tuolloin ollut käsillä /tästä tarkemmin/. Tämän ns. Kristuksen salaisuuden hän paljastaa meille – kun oli siirrytty nykyiselle, Jumalan Armon talouskaudelle – Efesolaiskirjeessään: tiivistetysti sen kahdessa ensimmäisessä luvussa.

olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. (Ef. 3.2-4)

Tämä Kristuksen universaalin salaisuuden paljastaminen, minkä Paavali on kirjannut, ylösnousseen Herran ilmoituksena meitä varten, löytyy tänään Kirjoituksista. Kirjoitukset ovat summautuneet täyteen /tästä tarkemmin/.


Mutta edellisestäkin löytyy vielä kaksi tasoa!

Se, että meillä on Raamattu tai vaikkapa vielä se, että me täydellisesti hallitsisimme Raamatun alkukielet ei suinkaan tarkoita sitä, että me ymmärtäisimme kaiken sen, mikä on kirjoitettu.
Se, että meillä on kaikki mahdollinen teologinen koulutus  ei suinkaan tarkoita sitä, että me ymmärtäisimme kaiken sen, mikä on kirjoitettu.
Ei.
Ymmärrys tulee aina Jumalalta. Kristuksen todellisuus tulee Jumalalta. Kristus Jeesus ainoastaan voi avata meidän mielemme ymmärtämään kirjoitukset (Matt. 24:45).
Siksipä Paavali kehottaakin meitä rukoilemaan Hengellistä viisautta ja ilmestystä (apokalupsis), jotta meille voisi tänään avautua sisäiseen tietoisuuteemme tämä valtava evankeliumi sen koko rikkaudessaan;
että tulisimme oikeasti tietoiseksi tämän valtavan Evankeliumin sanomasta.

anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään (Ef. 1:17-18)
CLV Eph 1:17 – Eph 1:18
17  that the God of our •Lord Jesus Christ, the Father of •glory, may be giving you a spirit of wisdom and revelation in the realization of Him,
18  the eyes of your •heart having been enlightened~, iofor you •to perceive awhat is the expectation of His •calling, and awhat the riches of the glory of the enjoyment of His allotment among the saints,

Paavali kehottaa meitä (tämän päivän kristittyjä) anomaan Jumalalta erityistä hengellistä viisautta ja ilmestystä, jotta Hänen Henkensä voisi paljastaa meille uusia siunauksia ja aarteita, joilla voimme edelleen kartuttaa uskon pääomaamme. Apostoli on kirjoittanut (paljastanut) nämä meitä koskevat ”ylimaalliset” lupaukset Efesolaiskirjeessään. Tässä meillä on mahdollisuus Kristuksen Hengen valaisemina kasvaa Jumalan ja Hänen rakkautensa tuntemisessa. Tätä salaisuutta ei löydy paljastettuna mistään muualta Raamatusta – tämä totuus löytyy ainoastaan Paavalin evankeliumista, Paavalin kirjeistä.!
Kun avoimesti ja vilpittömästi etsimme Jumalan tuntemista, niin Hän avaa meitä sisäisesti ymmärtämään näitä asioita. Ne voivat ikään kuin juurtua sisäiseksi todellisuudeksi ja pääomaksi. Kyse on tällöin henkilökohtaisista ilmestyksistä, joissa Jumala paljastaa eli poistaa peitteitä sisimpämme päältä ja avaa meitä katselemaan asioita entistä laajemmasta näkökulmasta. ”Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä”, siis kätkettyinä ja siten myös löydettävissä!

 

 

 

Efesolaiskirje – luku 3:8-21

 

3:8. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta.
(CLV) Eph 3:8
To me, less than the least of all saints, was granted this •grace: to bring the evangel~ of the untraceable riches of Christ to the nations,

Paavalille, joka aikanaan vainosi seurakuntaa, oli tämä Jumalan suosiollisuus tullut osaksi; ei kutsutun tähden vaan Kutsujan tähden.
Ja mikä armo?
Välittää pakanoille tiedoksi se evankeliumi, joka paljastaa – tähän asti sekä heprealaisissa että kreikankielisissä pyhissä kirjoituksissa täysin vaietun salaisuuden – Kristuksen tähän asti tutkimattomat (kreik. anexichniaston, UN-OUT-TRACable) so. Kirjoituksista puuttuvat rikkaudet. Alkukielessä on tässä monikkomuoto plouton ”rikkaudet”. Kyse on nyt  ylimaallisista, taivaallisista arvostuksista, jotka kansojen uskovia odottavat Maan ulkopuolisella, maailmankaikkeuden alueella. Israelin osalta nämä rikkaudet on moneen kertaan jo paljastettu ja luvattu sekä Vanhan testamentin kirjoituksissa että Uuden testamentin ei-paavalillisessa osuudessa – ne on jo aiemmin annettu tutkiskelujen alle.
Mutta nyt paljastetaan tutkittaviksi ja odotettaviksi Kristuksen seurakuntaruumiin taivaalliset rikkaudet.

3:9. ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa
(CLV) Eph 3:9
and to enlighten all as to what is the administration of the secret, which |has been concealed~ from the eons in God, •Who creates •all,

Tämä Efesolaiskirjeessä paljastettu salaisuus (siis nykyinen Armon hallintokautta koskeva) on ollut maailmanaikojen alusta alkaen kätkettynä tietona Jumalassa, mutta nyt se Paavalin kautta julkaistiin ilmi Kirjoituksissa!
Paavali käyttää tässä Armon hallintokaudesta nimitystä Salaisuuden taloudenhoito, mikä hyvin kuvaa tämän päivän Kristuksen hallintoa salaisena, ei julkisena, uskon kautta tapahtuvana ekonomiana.

3:10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon
3:11. sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,
3:12. jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

CLV Eph 3:10 – Eph 3:12
10  that now may be made |known to the sovereignties and the authorities among the celestials, through the ecclesia, the multifarious wisdom of God,
11  in accord with the purpose of the eons, which He makes in •Christ Jesus, our •Lord;
12  in Whom we |have •boldness and •access with confidence, through His •faith.—

Kansojen valittujen toivo eli odotus kohdistuu ulkoavaruuden alueelle – samoin sen tulevat tehtävät /1. Kor_6:3/. Jumalan moninainen viisaus tulee kanavoitumaan ylösnousseen Kristuksen seurakunnan kautta taivaallisten asukkaiden ja imperiumien tietoon.

3:13. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne.
(CLV) Eph 3:13
Wherefore I am requesting~ you not to be |despondent at •those of my afflictions for your sake which are your glory.

Paavali puhuu tässä Kristuksen puuttuvista kärsimyksistä (eikä siis omista kärsimyksistään!) /Kol_1:24/, joita hän meidän (kansojen uskovien) tähden kärsii, jotta Jumalan ilmoitus voisi valmistua hänen kauttaan täydelliseksi /Kol_1:25-26/.

Sitten seuraa Paavalin toinen Efesolaiskirjeen mallirukous.

3:14. Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä,
3:15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
3:16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
3:17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
3:18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
3:19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
3:20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
3:21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen
.

 

CLV Eph 3:14 – Eph 3:21

14  On this behalf am I bowing my •knees tod the Father of our •Lord Jesus Christ,
15  after Whom every kindred in the heavens and on earth is being named~,
16  that He may be giving you, in accord with the riches of His •glory, to be made staunch with power, through His •spirit, ioin the hman within,
17  •Christ to dwell in your •hearts through •faith, that you, having been rooted~ and grounded~ in love,
18  should be |strong to |grasp~, together with all the saints, what is the breadth and length and depth and height—
19  to know the love of Christ as well which transcends •knowledge—that you may be |completed for the entire complement of •God.20  Now to Him •Who is |able~ to do superexcessively above all that we are requesting~ or apprehending, according to the power •that is operating~ in us,
21  to Him be •glory in the ecclesia and in Christ Jesus for all the generations of the eon of the eons! Amen!

 

Tässä rukouksessa voimme taas seurata eli imitoida Paavalia (1. Kor. 11:1),
kun hän

anoo sisällisen ihmisemme vahvistumista Jumalan Hengen kautta;
anoo, että voisimme kasvaa Kristuksen (kaiken tiedon yläpuolella olevan) rakkauden ulottuvuuksien tuntemisessa;
anoo, että voisimme kasvaa täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

 

 

Efesolaiskirje – luku 3:1-7


3:1 Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni –
(CLV) Eph 3:1
On this behalf I, Paul, the prisoner of •Christ Jesus fors you, the nations—

Paavali tuo tässä esiin sen, miten hän – meidän ”pakanain” tähden – kärsii vangittuna ja poissuljettuna julkisesta ”uskonnollisesta toiminnasta ja johtamisesta”. Tässä hän korostaa sitä Jumalan salaisuuden (ei julkisuuden) Armon taloushallinnon tehtävää, joka hänen (ja vain hänen) kauttaan paljastetaan meille: tämän päivän kansojen uskoville.

3:2. olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu,
(CLV) Eph 3:2
since you surely hear of the administration of the grace of God that is |given to me for you,

Tästä Armon taloudenhoidosta, joka koskee pakanoita, ei ole olemassa vihjettäkään Vanhan testamentin kirjoituksissa, joten se ei siten voi olla ikään kuin johdateltavissa sieltä käsin!

Tämän nykyinen hallintokausi on ollut tähän asti salaisuutena Kirjoituksissa, mutta ei tietenkään Jumalan suunnitelmassa!
Tähän saakka (siis Efesolaiskirjeen ilmestymiseen saakka) ovat Kirjoitukset tuoneet esiin sen, miten (pakana)kansat tulevat saamaan Israelin kautta siunauksensa, mutta nyt Jumala paljastaa Paavalin kautta sen, miten Jumala niveltää, sovittaa yhteen, tulevat siunauksensa tasavertaisina koskemaan sekä Israelin valittuja että Kansojen valittuja. Israelille maanpäälliset lupaukset ja kansojen valituille Maan ulkopuoliset, taivaalliset lupaukset.

3:3. että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
3:4. josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,
3:5. jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:
3:6. että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,
3:7. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta.

CLV Eph 3:3 – Eph 3:7
tfor acby revelation the secret is made known to me (according as I write before, in brief,
tdby which you who are reading are |able~ to apprehend my •understanding in the secret of the Christ,
5  which, in dother generations, is not made known to the sons of •=humanity as it was now revealed to His holy apostles and prophets): in spirit
6  the nations are to be joint enjoyers of an allotment, and a joint body, and joint partakers of the promise in Christ Jesus, through the evangel
7 of which I became the dispenser, in accord with the gratuity of the grace of •God, •which is |granted to me in accord with His •powerful •operation.

Tässä Paavali viittaa Efesolaiskirjeen alussa paljastamaansa salaisuuteen (kreik. musterion), jonka ylösnoussut Herra oli hänelle nyt ilmestyksen kautta tehnyt tiettäväksi (jae 3)  (Apt_26:16).

Sitten apostoli – myös Kirjoitusten syvällisenä tuntijana – toteaa (jae 5), että tätä Kristuksen salaisuutta (jae 4) ei ole aiemmin Pyhissä Kirjoituksissa paljastettu:
tämä nykyinen Jumalan Armon hallintokausi: sen kohdentuminen kaikista kansoista valittuihin, sen perustuminen pelkkään uskoon ja sen lupausten kohdistuminen Maan ulkopuoliselle Maailmankaikkeuden alueelle – ja kaikki tämä Kristuksessa Jeesuksessa ja Hengen alueella – tästä ei Vanha testamentti eivätkä neljä ns. evankeliumikertomusta puhu sanallakaan!
Ei ole aiemmin tiettäväksi tehty niin kuin se nyt on Hengessä ilmoitettu.

Jakeessa 6 tuodaan tämä paljastettu Kristuksen salaisuus kolmesta eri näkökulmasta vielä, ikään kuin yhteenvetona edellä paljastetusta, esiin.  Ja tämän salaisuuden paljastaa siis tämä (kreik. tou) evankeliumi; tässä tarkoitetaan nimenomaan Paavalin kautta julkituotua evankeliumia. Tavalliset käännökset yleensä ”unohtavat” tässä olevan määrätyn artikkelin, jolla viitataan nimenomaan tähän Paavalin kautta välitettyyn evankeliumiin.
Nyt ovat pakanat yhdenvertaisia, yhteensovitettuja juutalaisten kanssa 1)yhdenvertaiseen jako-osuuteen (kreik. sunkleronoma), 2)yhteiseen ruumiiseen (kreik. sunsoma) ja 3)osakkaita lupauksiin (kreik. sunmetocha tes epachelias). Helluntain hallinnon aikana tarjottiin pakanoillekin pelastusta, mutta Israelin (valitun kansan) alaisuudessa. Vielä edellisenä ns. Siirtymäkauden hallinnon aikana oli juutalaisilla siis etuoikeus näihin siunauksiin. Paavalin edellisenä talouskautena suorittamaa papillista palvelusta leimasi periaate: ”juutalaisille ensin, sitten pakanoille” (Room. 1:16; 2:9-10).
Tämä ”Kristuksen salaisuus” esitetään tässä (jakeessa 6) tiivistyksenä siitä, mitä Paavali oli aiemmin tässä kirjeessään paljastanut. Ilmaisu ”Kristuksen salaisuus” (kreik. musterio tou christou) esiintyy raamatussa ainoastaan yhden kerran ja se avataan meille tässä Efesolais-kiertokirjeessä.

Yhdenvertaisen Jumalan taivaallisen jako-osuuden toteutumisen on Paavali paljastanut meille aivan Efesolaiskirjeen alussa (Ef. 1:3-14).
Tässä apostoli kertoo, miten nyt häneen liittyneet juutalaiset uskovat on sijoitettu uudelleen (yhdessä toisista kansoista olevien valittujen kanssa) pois maanpäälliseltä odotuksen (so. Israelin) alueelta Maan ulkopuoliselle alueelle: (yli)taivaalliselle alueelle. Siellä, ulkoavaruuden alueella, ovat tänään heidän ja meidän lupauksemme, omaisuutemme ja tehtävämme, odottamassa täyttymistään.   Kyseessä ei siis ole perintöosuus, koska perintöhän edellyttää perinnönantajan kuolemaa, vaan pikemminkin jako-osuus (kreik. kleroo; [LOT]) tai arpaosuus; Valinnan osalta siis Jumalan ”arpa on heitetty” ennen maailmanaikoja. Tässä tarkoitetaan sitä Jumalan valmistamaa jako-osuutta, joka pyhiä odottaa taivaissa.

Seuraavaksi Paavali käsittelee yhteiseen Kristuksen ruumiiseen liittyvää salaisuutta. Kristuksen ruumishan tarkoittaa tänään sitä hengellisti elimellisestä organisaatiota, joka yhdistää Kristuksessa kaikki hänen jäsenensä yhtenäiseksi, Jumalan pyhityksessä rakentuvaksi, kokonaisuudeksi. Tämä Kristuksen ruumis tulee sovittamaan (toisin kuin on kansallisesti Israelin kohdalla) maapallon ulkopuolisen Maailmankaikkeuden alueen (Ef. 1:20 – 2:10).

Kolmanneksi apostoli tuo esiin sekä juutalaisista että kansojen valittujen osakkuuden yhtenäisiin lupauksiin /Ef. 2:11-22/. Vielä edellisellä Siirtymäkauden talouskauden [∼Apt. 9:3-4 – 28:26-28] aikana oli voimassa, ”että pakanat siihen aikaan olivat ilman Kristusta, olivat vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa”. Kaikki fyysiset, lihalliset erottavuudet olivat nyt poistuneet ja kaikki siunaukset ovat muuttuneet hengellisiksi. Nyt myös kansojen valitut omistavat yhteisen kansalaisuuden ja rakentuvat yhdessä Israelin valittujen kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä (Ef. 2:19-22).


Nyt
– kun o siirrytty Jumalan salatulle Armon hallintokaudelle – eriarvoisuus juutalaisten ja pakanoiden välillä on täysin poistunut. Mikään kansallinen, fyysinen tai yhteiskunnallinen asema ei tänä päivänä tuo erityisasemaa Jumalan Armon toiminnassa, vaan kaikki tapahtuu Hengen alueella ja Hänen oman tahtonsa mukaisen valintapäätöksen mukaisesti. Esim. ns. ”messiaanisella juutalaisella” ei ole tänään erilaisempaa asemaa kuin esim. suomalaisella kristityllä Kristuksessa Jeesuksessa. Kansallisia eroja ei kerta kaikkiaan ole eikä niitä mielestäni saisi myöskään mitenkään korostaa. Samoin ei yhteiskunnallisilla asemilla ole korrelaatiota prioriteettiin Kristuksen hengellisessä ruumiissa, eikä näin ollen voida päätellä että esim. piispa olisi erityisemmässä asemassa Kristuksessa kuin vaikkapa siivooja.

Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. (Kol. 3:11)

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä